blablabla you can't see me

jerry visited here

En nulägesanalys (gap-analys) är ett verktyg som gör det möjligt för ett företag eller organisation att jämföra sin aktuella prestation (vad som är gjort) med sin möjliga prestation (vad som behöver göras). Målet med gap-analysen är att identifiera gapet mellan den nuvarande och den optimala fördelningen och integreringen av insatser. Resultatet av analysen visar organisationens styrkor och svagheter samt organisationens framsteg med tiden, om analysen upprepas. Med gap-analysen som grund;

  • kan företaget eller organisationen identifiera möjliga förbättrings- och/eller förnyelseområden
  • prioritera åtgärder som behöver genomföras, ex upprätta åtgärdsplaner för att nå bästa möjliga utveckling för organisationen
  • kan ledningen använda resultaten av analysen som ett hjälpmedel för utveckling som kan ge organisationen en förbättrad framtidstro och öka intressenters vilja till samverkan

Om Ni känner behov att genomföra någon/några av dessa punkter för att förbättra Er organisation kontakta oss för vidare diskussioner.

Vi som jobbar med dessa frågor är Anna-Karin Byström