blablabla you can't see me

jerry visited here

En nulägesanalys (gap-analys) är ett verktyg som gör det möjligt för ett företag eller organisation att jämföra sin aktuella prestation (vad som är gjort) med sin möjliga prestation (vad som behöver göras). Målet med gap-analysen är att identifiera gapet mellan den nuvarande och den optimala fördelningen och integreringen av insatser. Resultatet av analysen visar organisationens styrkor och svagheter samt organisationens framsteg med tiden, om analysen upprepas. Med gap-analysen som grund:

  • kan organisationen identifiera möjliga förbättrings- och/eller förnyelseområden inom sitt hållbarhetsarbete
  • prioritera åtgärder som behöver genomföras, ex upprätta åtgärdsplaner med målet hållbar framgång
  • kan ledningen använda resultaten av analysen som ett hjälpmedel för hållbar utveckling, som i sin tur leder till en förbättrad vision för hållbart arbete och ökar intressenters vilja till samverkan

Om Ni känner behov att genomföra någon/några av dessa punkter för att förbättra Er organisations hållbarhetsarbete kontakta oss för vidare diskussioner.